Suomen vanhempainliitto

Vinkkejä vanhempien osallisuuteen opetussuunnitelmatyössä

Esi- ja perusopetukseen valmistellaan paikallisia opetussuunnitelmia. Paikallisia opetussuunnitelmia kannustetaan valmistelemaan keskustelevassa ja osallistumiseen kannustavassa ilmapiirissä, jossa myös oppilaat ja vanhemmat ovat mukana. Parhaimmillaan opetussuunnitelmatyöstä tulee yhteinen kehittämisen prosessi, joka heijastuu koulun arkeen vahvistamalla avointa, vuorovaikutteista ja yhteisöllisyyttä luovaa koulun toimintakulttuuria.

Onko opetussuunnitelma vanhemmille tuttu?

Opetussuunnitelma ei ole kaikille vanhemmille tuttu. Vanhempainliiton Vanhempien Barometrin mukaan runsas 60 % kyselyyn vastanneista peruskoululaisten vanhemmista kertoi tutustuneensa koulun opetussuunnitelmaan. Vanhemmille kannattaa avata, mikä opetussuunnitelma on ja miten tärkeästä asiakirjasta on kysymys. Samalla on hyvä tarkistaa, kuinka helposti koulun opetussuunnitelma on vanhempien saatavilla ja miten sitä on koulussa vanhempien kanssa käsitelty. Opetussuunnitelmaa kannattaa käsitellä vanhempien kanssa käytännön läheisesti ja palastellen. On haastava lähteä kehittämään sellaista, joka ei ole itselle tuttua. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää opetussuunnitelmatyössä käytettyyn kieleen ja vanhempien osallistamisen tapoihin.

Vanhempien osallisuus opetussuunnitelmatyössä

Opetussuunnitelmatyötä organisoitaessa on hyvä miettiä ne opetussuunnitelman osiot, joissa vanhempien on tärkeää olla mukana. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet antavat tähän evästyksiä. Kaikkea ei tarvitse käsitellä kerralla yhdessä tilaisuudessa, vaan opetussuunnitelman osiot kannattaa palastella ja työstää niitä vanhempien kanssa sopivissa kohdissa opetussuunnitelmaprosessia.

Vanhempia on hyvä ottaa pohtimaan ja työstämään ainakin seuraavia opetussuunnitelman teemoja:

Tulevaisuuden koulu

Yhteisen tahtotilan luominen on paikallisen opetussuunnitelman lähtökohta. Vanhemmat kannattaa ottaa mukaan visioimaan hyvää kasvua ja oppimista. Tärkeää on kuulla, millainen on tulevaisuuden koulu vanhempien näkökulmasta. 

Vanhemmat edustavat monia ammatteja ja sitä kautta heillä on näkemyksiä myös tulevaisuuden taidoista. Vanhempien kanssa voi pohtia, miten maailma muuttuu ja millaista osaamista, tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan.

 • Millainen on unelmamme hyvästä kasvusta ja oppimisesta?
 • Millainen on tulevaisuuden koulu vanhempien näkökulmasta?
 • Millaista osaamista, tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan?

Arvopohdinta

Yhteinen arvokeskustelu ja -kasvatus luovat turvallisuutta ja vahvistavat oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vanhempien kanssa on tärkeä pohtia, millaiselle arvoperustalle tulevaisuuden koulu rakentuu ja voiko arvopohja olla sellainen, että sekä koulu että kodit voivat siihen sitoutua.

 • Minkälaiselle arvoperustalle tulevaisuuden koulu rakentuu?
 • Minkälaisia arvoja vanhemmat pitävät tulevaisuuden koulussa tärkeinä?
 • Löytyykö sellainen yhteinen arvopohja, johon sekä koulut että kodit voivat sitoutua?

Koulun toimintakulttuuri

Koulun toimintakulttuuri luo perustan koko koulun toiminnalle ja se heijastuu kaikkeen koulun toimintaan. Vanhempien kanssa on hyvä pohtia, mitkä asiat koulussa edistävät jo nyt oppilaiden hyvää kasvua ja oppimista ja mitä toimintatapoja tulisi muuttaa, jotta oppilaiden kasvu ja oppiminen kehittyisivät vielä parempaan suuntaan.

 • Minkälainen koulun toiminta vanhempien mielestä edistää oppilaiden oppimista, kasvua ja hyvinvointia?
 • Mitä toimintatapoja tai asioita koulussa tulisi muuttaa, jotta oppilaiden kasvu ja oppiminen kehittyisivät entistä parempaan suuntaan?
 • Miten koulusta tulisi osallistavampi ja yhteisöllisempi?
 • Miten vanhemmat voivat olla mukana vahvistamassa kouluhyvinvointia?

Kodin ja koulun yhteistyö

Hyvin toimiva kodin ja koulun yhteistyö on keskeinen oppilaiden kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Vanhempien kanssa on tärkeä miettiä, miten vanhemmat kehittäisivät kodin ja koulun yhteistyötä oppilaan, luokan, koulun ja kunnan tasoilla. Vanhempien kanssa on tärkeä pohtia myös, miten vanhemmat voivat vahvistaa kouluhyvinvointia. Kodin ja koulun yhteistyö nousee esiin monessa kohdassa opetussuunnitelmaa. Siksi vanhemmat on tärkeä ottaa mukaan kehittämään kodin ja koulun yhteistyötä mm. oppilaan arvioinnin, oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja oppilashuollon osioita käsiteltäessä.

 • Miten vanhemmat kehittäisivät kodin ja koulun yhteistyötä oppilaan, luokan, koulun ja kunnan tasoilla?
 • Miten vanhemmat voivat omalla toiminnallaan vahvistaa kouluhyvinvointia?
 • Miten kodin ja koulun yhteistyötä tulisi kehittää oppilaan arvioinnissa?
 • Millaista yhteistyötä vanhempien kanssa tarvitaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen tilanteissa?
 •  Minkälaista on hyvä kodin ja koulun yhteistyö oppilashuollossa?
 •  Miten vanhemmat ovat mukana yhteisöllisessä oppilashuollossa?

Toiminnallisia ja osallistavia työskentelytapoja

Perinteisen kuulemisen ja kommentoinnin sijaan opetussuunnitelmatyössä kannattaa käyttää osallistavia ja toiminnallisia työskentelytapoja. Luokassa istumisen tilalla kannattaa suosia ops-kahviloita, ops-rastiratoja ulkona tai sisällä, ops-messuja ja muita toiminnallisia työpajoja. Hyviä esimerkkejä toiminnallisista työskentelytavoista löytyy esimerkiksi Rauman normaalikoulun OPS-työkalupakista. Viereiseen palkkiin on koottu myös esimerkkejä vanhempien osallisuudesta ops-työskentelyyn.

Koulun vanhempainyhdistyksen hyödyntäminen

Vanhempien osallistumista opetussuunnitelmatyöhön ei kannata jäädä suunnittelemaan yksin. Jos koulussa toimii vanhempainyhdistys, se kannattaa kutsua mukaan suunnitteluun. Kunnan tasolla alueellinen vanhempainyhdistys on oiva yhteistyökumppani. Vanhempainyhdistyksillä voi olla hyviä ideoita siitä, miten vanhemmat ja vanhempainyhdistys voivat olla koulun tukena opetussuunnitelmatyössä. Vanhempainyhdistys voi olla mukana järjestämässä vanhemmille esimerkiksi ops-kahviloita tai työpajoja tai koota vanhempien näkemyksiä opetussuunnitelmaan liittyvistä teemoista. 

 

 

ops työ_yhteinen arvopohja

Esimerkkejä vanhempien osallisuudesta ops-työssä

Ops-messut Oulun normaalikoulussa

Tulevaisuuden koulu -ilta Askolan koulussa

Kolme koulua + vanhempainillat + etäyhteydet Ylöjärvellä

Kuukauden kysymys vanhemmille Savonlinnassa ja Enonkoskella

Arvokysely vanhemmille Tampereen normaalikoulussa

Vanhempien haastattelut koulun arvopohjasta ja toimintakulttuurista Joensuun normaalikoulussa

OPS-toimintapäivän avoimet ovet vanhemmille Turun normaalikoulussa

Vanhemmat ideoimaan OPS-puuta, toiminnallinen vanhempainilta Loviisassa

Paikallisten painotusten työstämistä vanhempainilloissa Kajaanissa

Kuntien OPS-sivuja

Monien kuntien verkkosivuilla on kuvattu paikallisen opetussuunnitelmatyön etenemistä. Parhaimmillaan verkkosivut on rakennettu niin, että ne antavat myös vanhemmille tietoa ops-työstä ja auttavat seuraamaan sen etenemistä. Esimerkkejä:

Vantaa

Tuusula

Järvenpää 

Vanhempien Barometri 2015 -kyselyn kertomaa 

Vanhemmat paikallisessa ops-työssä

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,