Suomen vanhempainliitto

Vanhemmat ja uusi ops

Jotta vanhemmat voivat tukea lapsensa koulunkäyntiä, vanhemmille on tärkeä avata, mitä koulussa muuttuu uuden opetussuunnitelman myötä. Vanhemmille kannattaa esitellä uuden opetussuunnitelman keskeiset asiat käytännönläheisesti ja sellaisella kielellä, joka avautuu myös vanhemmille. 

Erilaiset opetussuunnitelman tiivistykset ja visualisoinnit ovat vanhempien näkökulmasta hyödyllisiä. Ne kokoavat uuden opetussuunnitelman keskeiset asiat ja niitä voidaan käyttää keskustelun pohjana vanhempainilloissa. Koulun opetussuunnitelman tulee olla vanhempien saatavilla. Kannattaa tarkistaa, kuinka helposti se löytyy koulun verkkosivuilta.

Opettajan on hyvä avata vanhemmille uutta opetussuunnitelmaa oman työnsä ja pedagogisen ajattelunsa näkökulmasta: mitkä ovat lukuvuoden tärkeimmät  tavoitteet, miten uusi ops näkyy opettajan työssä, miten arviointi muuttuu. Vanhempien kanssa kannattaa keskustella myös siitä, mitä koulu toivoo vanhemmilta ja miten vanhemmat voisivat olla tukemassa uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista. Vanhempainliitto on koonnut vanhemmille vinkkejä uuden oppimisen tukemiseen. Vinkkien yhteydestä löytyy vanhemmille myös tulostettava huoneentaulu. 

Vanhemmat mukaan pohtimaan opsin teemoja

Vanhempia on hyvä ottaa pohtimaan ja työstämään ainakin seuraavia opetussuunnitelman teemoja:

Tulevaisuuden koulu

Yhteisen tahtotilan luominen on paikallisen opetussuunnitelman lähtökohta. Vanhemmat kannattaa ottaa mukaan visioimaan hyvää kasvua ja oppimista. Tärkeää on kuulla, millainen on tulevaisuuden koulu vanhempien näkökulmasta. 

Vanhemmat edustavat monia ammatteja ja sitä kautta heillä on näkemyksiä myös tulevaisuuden taidoista. Vanhempien kanssa voi pohtia, miten maailma muuttuu ja millaista osaamista, tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan.

 • Millainen on unelmamme hyvästä kasvusta ja oppimisesta?
 • Millainen on tulevaisuuden koulu vanhempien näkökulmasta?
 • Millaista osaamista, tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan?

Arvopohdinta

Yhteinen arvokeskustelu ja -kasvatus luovat turvallisuutta ja vahvistavat oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vanhempien kanssa on tärkeä pohtia, millaiselle arvoperustalle koulu rakentuu ja voiko arvopohja olla sellainen, että sekä koulu että kodit voivat siihen sitoutua.

 • Minkälaiselle arvoperustalle koulu rakentuu?
 • Minkälaisia arvoja vanhemmat pitävät koulussa tärkeinä?
 • Löytyykö sellainen yhteinen arvopohja, johon sekä koulut että kodit voivat sitoutua?

Koulun toimintakulttuuri

Koulun toimintakulttuuri luo perustan koko koulun toiminnalle ja se heijastuu kaikkeen koulun toimintaan. Vanhempien kanssa on hyvä pohtia, mitkä asiat koulussa edistävät jo nyt oppilaiden hyvää kasvua ja oppimista ja mitä toimintatapoja tulisi muuttaa, jotta oppilaiden kasvu ja oppiminen kehittyisivät vielä parempaan suuntaan.

 • Minkälainen koulun toiminta vanhempien mielestä edistää oppilaiden oppimista, kasvua ja hyvinvointia?
 • Mitä toimintatapoja tai asioita koulussa tulisi muuttaa, jotta oppilaiden kasvu ja oppiminen kehittyisivät entistä parempaan suuntaan?
 • Miten koulusta tulisi osallistavampi ja yhteisöllisempi?
 • Miten vanhemmat voivat olla mukana vahvistamassa kouluhyvinvointia?

Kodin ja koulun yhteistyö

Hyvin toimiva kodin ja koulun yhteistyö on keskeinen oppilaiden kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Vanhempien kanssa on tärkeä miettiä, miten vanhemmat kehittäisivät kodin ja koulun yhteistyötä oppilaan, luokan, koulun ja kunnan tasoilla. Vanhempien kanssa on tärkeä pohtia myös, miten vanhemmat voivat vahvistaa kouluhyvinvointia. Kodin ja koulun yhteistyö nousee esiin monessa kohdassa opetussuunnitelmaa. Siksi vanhemmat on tärkeä ottaa mukaan kehittämään kodin ja koulun yhteistyötä mm. oppilaan arvioinnin, oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja oppilashuollon osioita käsiteltäessä.

 • Miten vanhemmat kehittäisivät kodin ja koulun yhteistyötä oppilaan, luokan, koulun ja kunnan tasoilla?
 • Miten vanhemmat voivat omalla toiminnallaan vahvistaa kouluhyvinvointia?
 • Miten kodin ja koulun yhteistyötä tulisi kehittää oppilaan arvioinnissa?
 • Millaista yhteistyötä vanhempien kanssa tarvitaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen tilanteissa?
 •  Minkälaista on hyvä kodin ja koulun yhteistyö oppilashuollossa?
 •  Miten vanhemmat ovat mukana yhteisöllisessä oppilashuollossa?

Toiminnallisia ja osallistavia työskentelytapoja

Vanhempien kanssa työskenneltäessä kannattaa käyttää toiminnallisia ja osallistavia työtapoja.

Koulun vanhempainyhdistyksen hyödyntäminen

Vanhempien osallisuutta koulun toiminnan kehittämisessä ei kannata jäädä suunnittelemaan yksin. Jos koulussa toimii vanhempainyhdistys, se kannattaa kutsua mukaan suunnitteluun ja ideointiin. 

 

 

ops työ_yhteinen arvopohja

Miten uusi ops vaikuttaa eri oppiaineiden opiskeluun?

Pedagogiset opettajajärjestöt avaavat aihetta vanhemmille

Kuvataide

Uskonto

Kotitalous

Elämänkatsomustieto

Terveystieto

Historia ja yhteiskuntaoppi

Käsityö

Kielten opetus

Koulukielen sanasto

Mikä on kasvatuskeskustelu? Mitä tarkoittaa laaja-alainen osaaminen tai monilukutaito? Koulukielen sanasto avaa vanhemmille mm. uuden opetussuunnitelman käsitteitä. Jaa linkki koulusi / luokkasi vanhemmille.

Maailman suurin vanhempainilta 18.1.2017

Maailman suurimman vanhempainillan tavoitteena on tutustuttaa ja sitouttaa vanhempia koulumaailman muutokseen. Hyödynnä videoita ja materiaaleja koulusi / luokkasi vanhempainillassa.

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,