Suomen vanhempainliitto

Kodin ja koulun yhteistyötä/ kasvatuskumppanuutta käsitteleviä  tutkimuksia

 • Alasuutari Maarit. 2004. Kuka lasta kasvattaa? Vanhemmuuden ja yhteiskunnallisen kasvatuksen suhde vanhempien puheessa. Gaudeamus.
 • Alasuutari Maarit. 2010. Suunniteltu lapsuus. Keskustelut lapsen varhaiskasvatuksesta päivähoidossa. Vastapaino
 • Andonov Leena. 2007. Opettajan ja vanhemman vuorovaikutus ja keskustelun kehykset koululaisen kehityskeskusteluissa. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 280.
 • Karila Kirsti, Alasuutari Maarit, Hännikäinen Maritta,  Nummenmaa Raija ja Rasku-Puttonen Helena (toim.). 2006. Kasvatusvuorovaikutus. Vastapaino.
 • Kekkonen Marjatta. 2012. Kasvatuskumppanuus puheena: varhaiskasvattajat, vanhemmat ja lapset päivähoidon diskursiivisilla näyttämöillä.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.Tutkimus 72.
  Verkkojulkaisu
 • Latvala Juha-Matti. 2006. Digitaalisen kommunikaatiosovelluksen kehittäminen kodin ja koulun vuorovaikutuksen edistämiseksi. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 292.
  Verkkojulkaisu
 • Lehtolainen Raili. 2008. Keltaista ja kimaltavaa. Kodin ja koulun yhteistyöstä koulun ja kodin yhteyteen. Helsingin yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Studia Paedagogica 35.
  Verkkojulkaisu
 • Metso Tuija. 2004. Koti, koulu ja kasvatus. Kohtaamisia ja rajankäyntejä. Suomen Kasvatustieteellinen Seura. Kasvatusalan tutkimuksia 19.
 • Rimpelä Matti, Metso Tuija, Saaristo Vesa ja Wiss Kirsi. 2009. Vanhempainyhdistysten ja huoltajien osallisuus peruskoulun ja sen oppilashuollon kehittämisessä. Stakes. Raportteja 29/2008. Verkkojulkaisu
 • Rättilä Tiina.2007. Sosiaalisen median mahdollisuudet kodin, koulun ja kunnan viestinnässä. Blogipäivyri-tutkimushankkeen loppuraportti. Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. Julkaisuja. Sarja B 47 / 2007. Verkkojulkaisu
 • Seikkula Tuula 2000: Alkuopetuksen vanhempaintapaamisten sosiaaliset kielet: dialoginen analyysi. Jyväskylän yliopisto. Tutkiva opettaja 9/2000.
 • Siniharju Marjatta. 2003. Kodin ja koulun yhteistyö peruskoulun alkuopetusluokilla: yhteistyön arvostus ja toteutuminen Helsingin kaupungin peruskoulujen alkuopetusluokilla lukuvuosina 1983–1984 ja 1998–1999. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 242.
  Verkkojulkaisu
 • Soininen Marjaana ja Merisuo-Storm (Eds.). 2012. Home-School Partnership in a Multicultural Society. University of Turku. Department of Teacher Education, Rauma Unit. Publications of Turku University Faculty of Education B:80. 
 • Säävälä Minna. 2012. Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset: Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E43/2012.
  Verkkojulkaisu
 • Torkkeli Markus 2001: Koulutulokkaiden isät lastensa koulunkäynnin tukena. Kasvatuspsykologian tutkimusyksikkö. Tutkimuksia 6/2001. Helsingin yliopisto.
  Verkkojulkaisu
 • Vanhempien Barometri 2015. Koululaisten vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista. Suomen Vanhempainliitto.
  Verkkojulkaisu
 • Vanhempien Barometri 2013. Peruskoululaisten vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista. Suomen Vanhempainliitto.
  Verkkojulkaisu 
 • Vesikansa Sari. 2009. Kuka kasvattaa, kuka opettaa? Genealoginen tutkimus perheen ja koulun välisen kasvatusvastuun politiikasta. Helsingin yliopisto, Sosiologian laitoksen tutkimuksia 261. Verkkojulkaisu

 

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,