Suomen vanhempainliitto

Kodin ja koulun yhteistyötä/ kasvatuskumppanuutta käsittelevää kirjallisuutta

Käytännönläheisiä artikkeleita ja kirjoja:

 • Alitolppa-Niitamo Anne, Fågel Stina ja Säävälä Minna. 2013. Olemme muuttaneet - ja kotoudumme. Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä. Väestöliitto
 • Furman Ben. 2013. Viesti Wilmalla viisaasti. Opettajan opas kodin ja koulun väliseen sähköiseen viestintään. Starsoft.
  Verkkojulkaisu
 • Helenius Jenni (toim.) 2013. Reissuvihkosta dialogiiin - ideoita kodin ja koulun yhteistyöhön. Vantaan, Nurmijärven ja Suomen Vanhempainliiton Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto.
  Verkkojulkaisu
 • Kaskela Marja  ja Kekkonen Marjatta. 2006. Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta – opas varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes. Oppaita 63.
 • Koti ja koulu – kavereita vai kiistakumppaneita? Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Lapsen oikeuksien päivän 2001 seminaarin julkaisu.
 • Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. 2007. Opetushallitus. Moniste 7/2007.
  Verkkojulkaisu
 • Lahtinen, Nina. 2011. Oppilaan oikeudet ja vanhempien vastuu. PS-kustannus.
 • Launonen Leevi, Pohjola Kirsi ja Holma Pirjo. 2004. Kodin ja koulun yhteistyö voimavaraksi! Teoksessa Launonen, Leevi & Pulkkinen, Lea (toim.) Koulu kasvuyhteisönä. Kohti uutta toimintakulttuuria. PS-kustannus.
 • Lakkala Suvi, Kangas Hennariikka ja Pulju Marja (toim.) 2014. Yhdessä toimimalla kohti hyvinvoivaa koulua. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen monitoimijuuden avulla. Lapin yliopisto.
  Verkkojulkaisu
 • Metso Tuija. 2000. Vanhemmat koulun toimintaa arvioimassa. Teoksessa Korkeakoski, E.; Niemi, E.K.; Arra, O.; Lindroos, K. & Säilä, E. (toim.). Kuntien ja koulujen itsearviointikäytäntöjä. Arviointi 7/2000. Opetushallitus.
 • Metso Tuija. 2002. Hyvä alku kodin ja koulun yhteistyölle. Teoksessa Saloranta, Outi (toim.). Ensimmäiset kouluvuodet. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-2 opetus. Opetushallitus.
 • Määttä Paula ja Rantala Anja. 2011. Tavallisen erityinen lapsi. Yhdessä tekemisen toimintamalleja. PS-kustannus.
 • Niemi  Hannele. 2000. Vanhemmat ja koulu uutta yhteistyötä etsimässä. Haastattelu teoksessa Ekebom, U-M.; Helin, M. & Tulusto, R. Satayksi kouluongelmaa. Opettajan käsikirja. Edita.
 • Ojala Terhi ja  Launonen Leevi. 2003. Kodin ja koulun yhteistyö – pakkopullaa vai kasvatuskumppanuutta? Teoksessa Ikonen, Oiva & Virtanen, Pirkko (toim.). HOJKS II – Yksilölliset opetussuunnitelmat ja opetus. PS-kustannus.
 • Peltonen Heidi. 2006. Kodin ja koulun yhteistyö. Teoksessa Peltonen, Heidi (toim.). Opiskelun tuki esi- ja perusopetuksessa. Virikkeitä ja toimintamalleja yleisen ja erityisen tuen järjestämiseksi. Opetushallitus
 • Pietiläinen Hannele ja Vuokila-Oikkonen (toim.). 2012. Ilo antaa siivet. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportit ja selvitykset 2/2012.
  Verkkojulkaisu

Vanhempien kohtaaminen ja vuorovaikutus:

 • Cantell Hannele. 2011. Vaikeat vanhemmat, kurjat kollegat? Ratkaiseva vuorovaikutus aikuisten kesken. PS-kustannus.
 • Isokorpi Tia. 2008. Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut. PS-kustannus.
 • Kauppila Reijo A. 2006. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Vuorovaikutusopas opettajille ja opiskelijoille. PS-kustannus.
 • Kiesiläinen Liisa. 1998. Vuorovaikutusvastuu. Ammatilliset vuorovaikutustaidot kasvatusyhteisössä. Arator.
 • Koskimies Mimosa, Pyhäjoki Jukka ja Arnkil Tom Erik. 2012. Hyvien käytöntöjen dialogit. Opas dialogisen kehittämisen ja kulttuurisen muutoksen tueksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
  Verkkojulkaisu
 • Leskinen Eija. 2009.  Ryhmä toimimaan! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön. PS-kustannus
 • Lämsä Anna-Liisa (toim.) 2013. Verkosto vahvaksi. Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. PS-kustannus. 
 • Mattila Kati-Pupita.2008. Arvostava kohtaaminen. Arjessa, auttamistyössä ja työyhteisössä. PS-kustannus.
 • Unhola Terhi. Kodin ja koulun välisen viestinnän opas vantaalaisille 1-9 -vuosiluokkien kouluille. Vantaa. Sivistystoimi.
  Verkkojulkaisu

 

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,