Suomen vanhempainliitto

Kodin ja koulun yhteistyötä ohjaavat säädökset ja ohjeet

Perusopetuslaki (628/1998) ja -asetus (852/1998)

Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012)

  • Perusopetuslain 3 § edellyttää, että opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.
  • Säädökset määrittelevät huoltajien oikeuksia ja velvollisuuksia suhteessa lapsen opiskeluun ja koulunkäyntiin.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

  • Opetussuunnitelman perusteet on kansallinen kehys, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelman laaditaan.

Opetuksen järjestäjän hyväksymä paikallinen opetussuunnitelma

  • Paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan kodin ja koulun yhteistyön tavoitteet, toimintatavat, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken. Mitä perusteellisemmin yhteistyön toteuttaminen on opetussuunnitelmassa avattu, sitä parempi tuki se on opettajan työlle. Opetussuunnitelma viestii myös vanhemmille, miten kodin ja koulun yhteistyötä käytännössä tehdään.

Koulun vuosittainen suunnitelma

  • Koulun vuosittaisessa suunnitelmassa tarkennetaan kodin ja koulun yhteistyön käytännön toteutusta.
© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,