Suomen vanhempainliitto

Kasvatuskumppanuus

Kasvatuskumppanuus on käsitteenä tuttu päivähoidosta, mutta myös koulussa puhutaan entistä useammin kodin ja koulun yhteistyön rinnalla kasvatuskumppanuudesta.

  • Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja koulun henkilökunnan tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.
  • Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja ammattilaisten tasavertaista kohtaamista ja vastavuoroista vuoropuhelua. Tavoitteena on yhdistää ammattilaisten osaaminen ja asiantuntemus ja vanhemman oman lapsen tuntemus lapsen hyvinvointia tukevalla tavalla.
  • Kumppanuusajattelu painottaa vanhempien aikaisempaa laajempaa osallistumista ja osallisuutta. Huomiota kiinnitetään siihen, miten vanhempien näkemykset, käsitykset ja ratkaisuehdotukset tulevat kuulluiksi, vastaanotetuiksi ja keskustelluiksi vuoropuhelussa ammattilaisen kanssa. 
  • Kasvatuskumppanuus rakentuu vuorovaikutukselle, jota ohjaavat kuulemisen, kunnioituksen, luottamuksen ja dialogisuuden periaatteet.

Yhteistyöstä kasvatuskumppanuuteen - mikä muuttuu?

  • Tiedottamisen kulttuurista vuoropuheluun ja dialogisuuteen
  • Rinnakkain toimimisesta yhdessä toimimiseen
  • Ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen ja kannattelevuuteen
  • Yksipuolisesta asiantuntijuudesta jaettuun asiantuntijuuteen

Kaksi omenaa liitutaulun reunalla

Lue lisää kasvatuskumppanuudesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kasvatuskumppanuus-sivustolta.

Kodin ja koulun kasvatuskumppanuus

Rehtori Taina Lind ja erityisasiantuntija Marjatta Kekkonen keskustelivat teemasta THL:n Kasvun kumppanit seminaarissa 1.2.2013. Katso tallenne.

 

 

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,